Bezpłatna wycena

Pracuję jako mediator ds. rodziny w Polskim Centrum Mediacji Oddział w Krakowie

Moja ścieżka edukacyjna w zawodzie mediatora :

 • listopad 2015 - kwiecień 2016 staż mediacyjny pod kierunkiem doświadczonych mediatorów : Danuty i Pawła Wiechów, mediatorów z listy stałych mediatorów, prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.
 • styczeń 2016r. dwudniowe szkolenie organizowane w Krakowie przez Ministerstwo Sprawiedliwości "Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów"
 • styczeń 2016r. - 40-godzinne szkolenie trenerskie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” [Jolanta Basista]
 • 2015r. dwudniowe szkolenie [The center for Non-violent Communication] „Connecting in Conflict” Joram Mosenzon
 • 2015r. specjalistyczne 40-godzinne szkolenie z mediacji rodzinnych i dyplom mediatora rodzinnego wydany przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie.
 • 2013r. specjalistyczne 40-godzinne szkolenie z mediacji rodzinnych w Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie pod kierunkiem P. Macieja Tańskiego
 • 2010/2011r. roczne Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej na kierunku Mediacje i Negocjacje pod kierunkiem dr. E. Czwartosza.


 
Wszystkie dyplomy i certyfikaty są opublikowane w zakładce Referencje.


MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych
  
Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Mediacja przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.
 
Korzyści z mediacji

 • Mediacja stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Jak sprawa trafia do mediacji ?
 
Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu.

 • W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
 • Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego i decyduje o wyborze mediatora.
 • Mediatora wspólnie wybierają strony albo sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów.

Jak długo może trwać mediacja?

 • Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużone.

Jak przebiega mediacja?

 • Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
 • Mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
 • Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji.

 
Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim.
 
Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 
Opracował Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
 
Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
 
   
Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.

 • Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
 • Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta.
 • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.


Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

 • Jeśli ugoda której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
 • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

 
 
Ile kosztuje mediacja ?
Koszty mediacji ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń. W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 60 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie- 25 zł. Jeśli postępowanie      dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 50 zł za posiedzenie).

Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

 • Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.
 • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.
 • W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

 
Więcej informacji o mediacji na stronie: www.ms.gov.pl w zakładce: „ Działalność/Mediacje"pracował Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości