Bezpłatna wycena
 

Pracuję jako mediator ds. rodziny w Polskim Centrum Mediacji Oddział w KrakowieMoja ścieżka edukacyjna w zawodzie mediatora :


listopad 2015 - kwiecień 2016 staż mediacyjny pod kierunkiem doświadczonych mediatorów : Danuty i Pawła Wiechów, mediatorów z listy stałych mediatorów, prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.styczeń 2016r. dwudniowe szkolenie organizowane w Krakowie przez Ministerstwo Sprawiedliwości "Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów"styczeń 2016r. - 40-godzinne szkolenie trenerskie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” [Jolanta Basista]2015r. dwudniowe szkolenie [The center for Non-violent Communication] „Connecting in Conflict” Joram Mosenzon

2015r. specjalistyczne 40-godzinne szkolenie z mediacji rodzinnych i dyplom mediatora rodzinnego wydany przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie.- 2013r. specjalistyczne 40-godzinne szkolenie z mediacji rodzinnych w Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie pod kierunkiem P. Macieja Tańskiego2010/2011r. roczne Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej na kierunku Mediacje i Negocjacje pod kierunkiem dr. E. Czwartosza.

 

 

Wszystkie dyplomy i certyfikaty są opublikowane w zakładce Referencje.

 

 

 
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 
      Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach
       cywilnych/gospodarczych
   
Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu,
z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie
ugody. Mediacja przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy
o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.
 
         Korzyści z mediacji
Mediacja stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne
rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
Mediacja pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji.
Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych
i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
 
Jak sprawa trafia do mediacji ?
 
Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu
postępowania - na podstawie postanowienia sądu.
W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie
 
 
 
 
postępowania sądowego i decyduje o wyborze mediatora.
Mediatora wspólnie wybierają strony albo sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów.
Jak długo może trwać mediacja?
Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno
trwać dłużej niż miesiąc, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużone.
 
      Jak przebiega mediacja?
Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin
i wskazując miejsce spotkania.
Mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony
wyrażają zgodę na mediację.
  
Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne
spotkania mediatora z każdą ze stron.
Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji.
  
 
Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim.
 
 
 
 
Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 
  Opracował Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości
   we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
 
Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku
z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują
 
 
 
 
strony.
Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
 
Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta.
Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy
 
 
 
 
 
 
 
 
postępowanie.
Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego
albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
  Jeśli ugoda której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować
jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.
 
 
Ile kosztuje mediacja ?
Koszty mediacji ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony
ustalą inny sposób rozliczeń.
W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu
wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 60 zł za pierwsze
      posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie- 25 zł. Jeśli postępowanie      dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 50 zł za posiedzenie).
. Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.
Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów
wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio
wyraziła zgodę.
          Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma           zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.
   W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie postanowienia sądu,       wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.
 
      Więcej informacji o mediacji na stronie  : www.ms.gov.pl w zakładce: „     Działalność/Mediacje"pracował Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości